PRINCE2 Foundation Training & Exam

Inschrijven Training PRINCE2 Foundation Training & Exam

Info Support Cursuscode
P2FOU
Leverancier
IT Education
Duur
3 dagen

Maak kennis met PRINCE2 en bereid het officiële PRINCE2 Foundation examen voor

Cursusbeschrijving

Het managen van en werken in projecten wordt steeds actueler binnen organisaties. In de training Projectmanagement wordt ingegaan op de principes van projectmatig werken volgens de PRINCE2® methodiek. PRINCE2 wordt beschouwd als de standaard voor projectmanagement. Het is een generieke werkmethode voor projectmanagement en is toe te passen op alle typen projecten. PRINCE2 kent een aantal te gebruiken projectmanagementdocumenten. De kracht van PRINCE2 wordt gekenmerkt door het selecteren en gebruiken van de juiste documenten voor het betreffende project in combinatie met de algehele denk- en werkwijze binnen PRINCE2.

CURSUSDUUR EN STUDIEVOORBEREIDING
De cursusduur beslaat 3 dagen. Iedere studiebijeenkomst vereist ongeveer 3 tot 4 uur studievoorbereiding. Tevens wordt een e-learning faciliteit aangeboden, waarbij de materie via internet geoefend kan worden.

DOEL
De PRINCE2 Foundation training geeft de cursist inzicht in het projectmatig werken volgens PRINCE2.

Resultaat:
• Je leert projectmatig te werken volgens de PRINCE2 methodiek;
• Je kunt de PRINCE2 principes, processen, thema’s en rollen onderscheiden, benoemen en hebt inzicht in de onderlinge relaties;
• Je hebt kennis en inzicht in de ondersteunde management producten (zoals Business Case, Productbeschrijvingen, Issue report, Risico en Kwaliteitsregisters) en hoe die gebruikt worden binnen PRINCE2;
• Je herkent de relatie van projecten tot de dagelijkse bedrijfsvoering van een organisatie;
• Je bent in staat om effectief deel te nemen aan een project volgens de PRINCE2 methodiek.

Daarbij is de kandidaat optimaal voorbereid op het APMG examen “PRINCE2 Foundation” examen. Het examen bestaat uit 75 multiple choice vragen en duurt 60 minuten. Het examen is niet inbegrepen.

WERKWIJZE
Klassikale en interactieve behandeling van de leerstof. De leerstof wordt middels praktijksituaties, discussie en opdrachten (op basis van een casus) geïntroduceerd. Op basis van de resultaten van de casusopdrachten en (eventuele) ontstane inhoudelijke discussie wordt de theorie verder uitgewerkt en op het einde getoetst.

Deze training wordt ondersteund door onze E-learning faciliteit. Onze E-learning faciliteit is een krachtig middel om actief de leerstof eigen te maken en ter voorbereiding op het examen.

DOELGROEP EN VOOROPLEIDING
Deze training is bedoeld voor medewerkers die actief deelnemen in projecten of regelmatig bij projecten betrokken worden. De doelgroep van deze training is de projectmedewerker en (aankomend) projectleider.

KWALITEIT
Deze training wordt verzorgd door een APMG certified PRINCE2 Trainer met meer dan 5 jaar praktijkervaring heeft op het gebied van project management. IT Education als organisatie, trainers en materiaal zijn geaccrediteerd door VOI en APMG en worden regelmatig door deze instanties getoetst.

De PRINCE2 en ITIL trainingen worden verzorgd door een partner van Info Support: “Accredited PRINCE2® Foundation training is provided by IT Education, APMG-International Accredited Training Organization”.
PRINCE2® is a Registered Trade Marks of AXELOS Limited.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
21 oktober 2019 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.605,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Gedurende onze training worden de volgende onderwerpen behandeld:
 • Introductie project management in het algemeen en Prince2 specifiek;
 • De PRINCE2 principes:
 • Continued Business justification;
 • Learn from experience;
 • Defined roles and responsibilities;
 • Manage by stages;
 • Manage by exception;
 • Focus on products;
 • Tailor to suit the project environment;
 • De PRINCE2 processen:
 • Starting Up a Project;
 • Initiating a Project;
 • Directing a Project;
 • Controlling a stage;
 • Managing a Stage Boundary;
 • Managing Product Delivery;
 • Closing a project;
 • De PRINCE2 thema’s:
 • Business Case;
 • Organization;
 • Quality (o.a. Quality Review);
 • Plans (o.a. Product Based Plannen);
 • Risk;
 • Change;
 • Progress;
 • Examen tips en proefexamen.

Benodigde voorkennis

Ervaring met werken in projecten en betrokkenheid bij lopende projecten is gewenst.

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Elke cursist wordt onderstaand materiaal ter beschikking gesteld:
 • Cursusmap met daarin o.a. opgenomen:
 • Presentatie (handouts);
 • Casus;
 • Opdrachten+uitwerkingen;
 • Proefexamen.
 • Het PRINCE2 introductieboek “PRINCE2 Compact” van onze partner Lagant.
 • Toegang tot de E-learning faciliteit.

Doelgroep

 • Projectleider

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training PRINCE2 Foundation Training and Exam

Info Support Course code
P2FOU
Supplier
IT Education
Length
3 days

The PRINCE2 Foundation training provides the candidate understanding into project-based working according to PRINCE2.

Course outline

Management of and participation in projects become more and more common aspects of the work within the day-to-day business. The project management training course focusses on the principles of project-oriented working in line with the PRINCE2® methodology. PRINCE2 is considered the standard for project management. It is a generic work method for project management and can be applied to any type of project. A set of project management documents are ready for use within PRINCE2. The strength of PRINCE2 is based on the selection and use of the appropriate documents for the given project in combination with the general thoughts and working methods employed within PRINCE2.

DURATION AND STUDY LOAD

This course will be delivered in 3 consecutive days. For every session 4-6 hours additional preparation time is needed.

GOAL

The PRINCE2 Foundation training provides the candidate understanding into project-based working according to PRINCE2. The training objectives are:
•You learn a project-way of working according to the PRINCE2 methodology;
•You can distinguish and name PRINCE2 principles, processes, themes and roles and you understand the (basic) relations between them;
•You understand the added value of supporting PRINCE2 Management products (p.e. Business Case, Plans, Product Descriptions, Issue report, risk, quality);
•You recognize the relationship between projects and the daily operational activities of an organization;
•You are able to participate effectively in a project in line with the PRINCE2 methodology;
•The combination of the e-learning facility and the instructor-led training will prepare the student properly for the PRINCE2 Foundation exam. The exam consists of 75 multiple choice questions and will take 60 minutes. The exam is not included.

TRAININGMETHOD

The course includes a mix of instructor-led training and hands-on exercises to help participants understand the PRINCE2 principles, processes, themes and roles.

This course will be supported by our E-learning facility. This E-learning facility is a powerful facility to actively learn theory and to prepare for the exam.

TARGET GROUP

This training is intended for employees who actively participate in projects or are regularly involved in projects. The target group for this training includes project members and (future) project leaders. Past involvement in projects and participation in current projects can be an advantage.

“Accredited PRINCE2® Foundation training is provided by IT Education, APMG-International Accredited Training Organization”.
PRINCE2® is a Registered Trade Marks of AXELOS Limited.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
21 October 2019 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,605.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • This course will cover following topics:
 • Introduction of project management in general and PRINCE2 specific;
 • The PRINCE2 principles:
 • Continued Business justification;
 • Learn from experience;
 • Defined roles and responsibilities;
 • Manage by stages;
 • Manage by exception;
 • Focus on products;
 • Tailor to suit the project environment;
 • The PRINCE2 processes:
 • Starting Up a Project;
 • Directing a Project;
 • Initiating a Project;
 • Directing a Project;
 • Controlling a Stage;
 • Managing a Stage Boundary;
 • Managing Product Delivery;
 • Closing a project;
 • The PRINCE2 themes:
 • Business Case;
 • Organization;
 • Quality (including Quality Review);
 • Plans (including Product Based Planning);
 • Risk;
 • Change;
 • Progress;
 • Exam tips and mock exam.

Course prerequisites

It is recommended that you have experienced working in projects.

Follow up courses

Course material

 • Course material will consist of:
 • Handouts of presentation;
 • Case study and assignments;
 • Course outline;
 • Mock exam;
 • Access to E-learning facility;
 • PRINCE2 introduction book ‘PRINCE2 Compact’.

Target Audience

 • Project Manager

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com