Professional Agile Tester Training

Mail ons Training Professional Agile Tester Training

Info Support Cursuscode
PROFATT
Leverancier
AgiliX
Duur
2 dagen

In de advanced training Professional Agile Tester beleef je Scrum en Agile testen

Cursusbeschrijving

Agile breekt grote productontwikkelingen op in kleine, behapbare stukken. Na elk van deze 'iteraties' hoort er een werkend en gevalideerd softwareproduct opgeleverd te worden. Echter, in de praktijk gaat dit vaak mis doordat het in teams ontbreekt aan de kennis, vaardigheden en overeenstemming die daarvoor nodig is. Als u dit wilt voorkomen is deze cursus Agile Tester iets voor u.

Tijdens deze cursus wordt u in twee trainingsdagen opgeleid tot 'Professional Agile Tester'. U leert hoe u op een succesvolle manier als tester functioneert binnen een Scrum-team. Onze ervaren trainers laten u de ondersteunende Agile-technieken ervaren en leren u alles over de principes van Agile Testing, Acceptance Test Driven Development, Exploratory Testing en Scrum.

Trainers
Pascal Dufour en Cesario Ramos nemen u probleemloos mee in de wereld van Agile en Scrum. Als u ooit een Agile-conferentie hebt bezocht, is de kans groot dat u één van hen tegen het lijf bent gelopen. Pascal is, naast frequent spreker op Agile-test-conferenties, een hands-on Agile Tester en CAT-trainer. Cesario is een hands-on Agile-coach. Hij trainde meer dan duizend mensen op gebied van Scrum en Agile-development, is Professional Scrum Trainer bij scrum.org, frequent spreker op Agile-conferenties en auteur van het boek EMERGENT.

WAT GAAN WE DOEN?
Tijdens de klassikale training Agile Tester beleeft u tijdens twee workshops de essentie van Scrum en Agile. In deze hands-on workshops gaat u in een Scrum-team aan de slag met verschillende opdrachten met Agile testen, het herdefiniëren van kwaliteit, Agile-teststrategie, Agile Acceptance Testen, Spec by Example en Exploratory Testing. Binnen deze opdrachten leert u onder andere de tools FitNesse en Cucumber begrijpen en toepassen. Ten slotte gaan we aan de slag met risicogebaseerd testen.

De cursus wordt afhankelijk van de deelnemers in het Nederlands of het Engels gegeven. Het cursusmateriaal is beschikbaar in het Engels.

De training is in het makkelijk te bereiken Hotel Houten in Utrecht.

Deze training wordt verzorgd door en op locatie van een partner van Info Support; een eventuele kortingsregeling met Info Support is hier niet van toepassing.
Wanneer u zich inschrijft met een Info Support Master Key Card worden extra dagen in rekening gebracht.
Neem contact op met Info Support voor meer informatie.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • De essentie van Scrum. Hoe is het precies bedoeld en wat betekent dat voor mijn testaanpak?
 • De rol van de Agile Tester. Als u deel uitmaakt van een multidisciplinair team, werkt u intensief samen met developers, architecten en Product Owners. Wat wordt er precies van u verwacht en hoe kunt u bijdragen aan het succes van je team.
 • Wat is kwaliteit? Kwaliteit kent een heleboel gezichten en inzichten. Door middel van oefeningen laten we u ervaren wat kwaliteit inhoudt.
 • Requirement By Example. Het is belangrijk om te ontdekken wat de juiste requirements zijn en of alle neuzen dezelfde kant op staan. In dit onderdeel van de Cursus Agile Tester leert u hoe u uw team kunt helpen met het verkrijgen van de juiste requirements en testcases. U leert voorbeelden te gebruiken en risico's te ontdekken.
 • Introductie tot ATDD. Hoe ziet het testproces eruit op basis van ATDD? Wat zijn acceptatietesten en hoe en wanneer maakt u ze? Welke tools zijn handig om te gebruiken en hoe gebruikt u deze?
 • Schaalbare onderhoudbare acceptietesten. Het schrijven van acceptatietesten is de eerste stap. Zonder een goed begrip van de tools en het testontwerp krijgt u al snel een testset die moeilijk te onderhouden is en uiteindelijk zijn waarde verliest. Maar hoe schrijft u nou onderhoudbare testcases?
 • Werken met tools. Hoe gebruikt u FitNesse, Cucumber en Selenium in real-life situaties? Hoe organiseert u testcases, regressietesten en testsuites zodat uw team altijd topkwaliteit software levert?
 • Exploratory Testing. Hoewel het automatiseren van testen essentieel is in Agile-ontwikkeling, zijn dingen waar de menselijke intelligentie en intuïtie belangrijk niet te automatiseren. Hoe onderzoekt u of u voldoende hebt gedekt en hoe weet u of de software voldoet aan de verwachtingen van uw team en stakeholders
 • Continuous Delivery. Een introductie op continuous delivery en deployment vanuit het perspectief van de Agile-tester.

Benodigde voorkennis

Scrumguide. Basis testkennis

Cursusmateriaal

 • Neem een laptop mee overige materiaal wordt door AgiliX geleverd

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Tester

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Professional Agile Tester Training

Info Support Course code
PROFATT
Supplier
AgiliX
Length
2 days

In the advance training Professional Agile Tester you experience Scrum and Agile testing

Course outline

Agile breaks large product developments into small, manageable pieces. After each of these 'iterations' a working and validated software product is to be produced. However, in practice this often goes wrong because the teams lack the necessary knowledge, skills and understanding. If you want to prevent this, this course is Agile Tester is something for you.

During this course, over a period of two training days, you will be trained as a 'Professional Agile Tester'. You will learn how to successfully operate as a tester within a scrum team. Our experienced trainers let you experience the supporting Agile techniques and teach you everything about the principles of Agile Testing, Acceptance Test Driven Development, Exploratory Testing and Scrum.

Trainers
Pascal Dufour and Cesario Ramos will bring you smoothly into the world of Agile and Scrum. If you have ever visited an Agile conference, there’s a good chance you have run into one of them. In addition to being a frequent speaker at Agile test conferences, Pascal is a hands-on Agile Tester and CAT-trainer. Cesario is a hands-on Agile coach. He has trained more than a thousand people in the field of Scrum and Agile development. Moreover, he is a Professional Scrum Trainer at scrum.org, a frequent speaker at Agile conferences and the author of the book EMERGENT.

What are we going to do?
During the Agile Tester classroom training, you experience over the course of two workshops the essence of Scrum and Agile. In these hands-on workshops, you are in a Scrum team working on various assignments with Agile testing, the redefinition of quality, Agile test strategy, Agile Acceptance Testing, Spec by Example and Exploratory Testing. Within these assignments, you will learn to understand and apply the tools Cucumber and FitNesse, among others. Finally, you will get to work with risk-based testing.

Depending on the participants, the course is given in either Dutch or English. The course material is available in English.

The training is held at the conveniently located Hotel Houten in Utrecht.

This training is provided by and at the location of a partner of Info Support; any possible discount arrangement with Info Support is not applicable here.
When you register with an Info Support Master Key Card, any additional days will be charged.
Please contact Info Support for more information.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • The essence of Scrum. What does it mean exactly and what does that mean for my test approach?
 • The role of the Agile Tester. If you are part of a multidisciplinary team, you work closely with developers, architects and Product Owners. What exactly is expected of you and how can you contribute to the success of your team?
 • What is quality? Quality has a lot of facets and definitions. By means of exercises we let you experience what quality means.
 • Requirement By Example. It is important to find out what the correct requirements are and whether everyone is on the same page. In this part of the Agile Tester Course, you will learn how you can help your team with the acquisition of the correct requirements and test cases. You learn how to use examples and discover risks.
 • Introduction to ATDD. What does the test process look like based on ATDD? What are acceptance tests and how and when do you use them? Which tools are helpful to use and how do you use them?
 • Scalable, maintainable acceptance tests. The writing of acceptance tests is the first step. Without a good understanding of the tools and the test design, you can quickly end up with a test kit that is difficult to maintain and eventually loses its value. But how do you write serviceable test cases?
 • Working with tools. How do you use FitNesse, Cucumber and Selenium in real-life situations? How do you organize your test cases, regression tests and test suites so that your team always delivers top-quality software?
 • Exploratory Testing. Although automating testing is essential in Agile development, there are things for which it is important not to automate human intelligence and intuition. How do you investigate whether you have covered enough and how do you know whether the software meets the expectations of your team and stakeholders?
 • Continuous Delivery. An introduction to continuous delivery and deployment from the perspective of the Agile tester.

Course prerequisites

Scrumguide. Basic Test Knowledge

Course material

 • AgiliX courseware. Please bring your own laptop.

Target Audience

 • Developer
 • Tester

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com