PRINCE2 Practitioner Training & Exam

Mail ons Training PRINCE2 Practitioner Training & Exam

Info Support Cursuscode
P2PRA
Leverancier
IT Education
Duur
4 dagen

Leer PRINCE2 toe te passen in een project en bereid het PRINCE2 Practitioner examen voor

Cursusbeschrijving

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) is een op processen gebaseerde benadering van projectmanagement, die een gemakkelijk toe te snijden en op schaal te maken methode biedt voor het management van alle soorten projecten. De methode is de onbetwiste standaard voor projectmanagement in het Verenigd Koninkrijk en wordt over de hele wereld toegepast.

De voortdurende internationale ontwikkeling van PRINCE2-examens en van trainings- en cursusmateriaal draagt aanzienlijk bij aan de erkenning van PRINCE2 als een waarachtige internationale standaard. Steeds meer mensen ondervinden er de voordelen van dat trainingen, cursussen en kwalificaties over de hele wereld beschikbaar zijn.

Voordelen voor individuele deelnemers:
• U leert om projecten te managen of in een projectomgeving te werken met behulp van de internationaal meest gerenommeerde projectmanagementmethode;
• U zorgt ervoor dat de teamleden zich concentreren op de uitvoerbaarheid van het project in het licht van zijn zakelijke doelstellingen – in plaats van dat ze het voltooien van het project als een doel op zichzelf beschouwen;
• U zorgt voor een samenhangende aanpak van het project en voor het vermogen om de waardevolle onderdelen ervan opnieuw te gebruiken, waarbij u de mobiliteit van medewerkers vergemakkelijkt en de gevolgen van personele wijzigingen beperkt;
• U ontwerpt plannen en rapporten om op ieder niveau binnen het projectteam en de Projectraad aan de behoeftes te voldoen, zodat communicatie en controle worden verbeterd;
• U slijpt de scherpe kantjes af van problemen en kwesties waar men zich druk over maakt en u concentreert zich steeds op de levensvatbaarheid van het project als zodanig;
• U evalueert de projectportfolio om duidelijkheid te scheppen en verbeteringen aan te brengen bij het beoordelen van projecten.

Voordelen voor organisaties:
• U profiteert van een gezamenlijke en duidelijke taal en aanpak bij het rapporteren, hetgeen tijd en moeite zal besparen;
• U verhoogt het bewustzijn van de medewerkers rond hun rollen en verantwoordelijkheden tijdens de projectmanagementlevenscyclus;
• U gebruikt een waardevol diagnose-instrument dat de borging en beoordeling van projectwerk, het oplossen van problemen en het houden van audits vergemakkelijkt;
• U zorgt dat de stakeholders (waaronder sponsors en leveranciers van mensen en middelen) goed zijn vertegenwoordigd bij de planning en het nemen van besluiten;
• U zorgt voor meer doeltreffende betrokkenheid van de stakeholders bij de goedkeuring van een project en bij het projectmanagement.

De Practitioner-kwalificatie moet bevestigen dat u voldoende inzicht hebt bereikt hoe PRINCE2 in een scenariosituatie kan worden toegepast en toegesneden.

Examen Format:
• Objective testing
• 8 vragen – met 10 afzonderlijke vragen, elke vraag is een punt waard
• 44 punten mimaal nodig om te slagen (van de 80 beschikbare punten) – 55%
• Duur tweeëneenhalf uur (150 minuten), zonder additionele leestijd
• Open boek examen (alleen het PRINCE2 handboek).

Alle PRINCE2-Practitioners moeten binnen 3 à 5 kalenderjaren na hun oorspronkelijke certificering opnieuw worden geregistreerd.

KWALITEIT
De PRINCE2 en ITIL trainingen worden verzorgd door een partner van Info Support: IT Education.
Deze training wordt verzorgd door een APMG certified PRINCE2 Trainer met meer dan 5 jaar praktijkervaring heeft op het gebied van project management. IT Education als organisatie, de trainers en het materiaal zijn geaccrediteerd door VOI en APMG en worden regelmatig door deze instanties getoetst.

“Accredited PRINCE2® Practitioner training is provided by IT Education, APMG-International Accredited Training Organization”.
PRINCE2® is a Registered Trade Marks of AXELOS Limited.

Deze training wordt verzorgd door en op locatie van een partner van Info Support; een eventuele kortingsregeling met Info Support is hier niet van toepassing.
Wanneer u zich inschrijft met een Info Support Master Key Card worden extra dagen in rekening gebracht.
Neem contact op met Info Support voor meer informatie.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Gedurende onze training worden de volgende onderwerpen behandeld:
 • Introductie project management in het algemeen en PRINCE2 specifiek;
 • Toetsing van de theorie middels open vraagstelling, waarbij met name gericht wordt op de relaties en verbanden van de PRINCE2 processen en thema’s;
 • Op basis van een casus wordt middels opdrachten de theorie praktisch toegepast betreffende:
 • Principles of PRINCE2;
 • Tailoring PRINCE2;
 • Project Brief;
 • Business Case;
 • Management of Risk;
 • Progress;
 • Organisatie;
 • Product Description;
 • Product Based Planning;
 • Planning;
 • Stages;
 • Quality (Plan, Control en Register);
 • Change;
 • Project Closure;
 • Examen tips en proefexamen.

Benodigde voorkennis

De training is bedoeld voor projectmanagers en projectleiders die behoefte hebben aan een verdieping van de kennis en de toepassing van de PRINCE2 projectmanagement methodiek. U dient in het bezit te zijn van het PRINCE2 Foundation diploma en u heeft kennis en ervaring als projectleider.

Cursusmateriaal

 • Elke cursist wordt onderstaand materiaal ter beschikking gesteld:
 • Cursusmap met daarin o.a. opgenomen:
 • Casus;
 • Opdrachten en uitwerkingen;
 • Proefexamen;
 • Het OGC standaardwerk PRINCE2 “Managing Succesfull Projects with PRINCE2”.

Doelgroep

 • Projectleider

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training PRINCE2 Practitioner Training and Exam

Info Support Course code
P2PRA
Supplier
IT Education
Length
4 days

The PRINCE2 Practitioner course is aimed at learning and measuring whether you can apply PRINCE2 version 2009 to the running and managing of a project within an environment supporting PRINCE2 version 2009. The course is also aimed at preparing you for the official PRINCE2 Practitioner exam.

Course outline

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) is a process-based approach for project management providing an easily tailored and scalable method for the management of all types of projects. The method is the de-facto standard for project management in the UK and is practiced worldwide.

The continued international development of PRINCE2 examinations, training and course material is contributing significantly to the recognition of PRINCE2 as a truly international standard. More and more people are having the opportunity to benefit from the training courses and certifications that are available worldwide.

Benefits for individuals:
• Learn how to manage projects or to work in a project environment using the most internationally recognized project management method.
• Ensure that team members focus on the viability of the project in relation to its business case objectives – rather than simply seeing the completion of the project as an end in itself.
• Promote consistency of project work and the ability to reuse project assets while facilitating staff mobility and reducing the impact of personnel changes/handovers.
• Design plans and reports to meet the needs of each level in the project team and Project Board, improving communication and control.
• Mitigate perceived problems and issues and focus on the viability of the project throughout.
• Evaluate the project portfolio to bring clarity and allow improvements in reviewing projects.

Benefits for organizations:
• Benefit from a shared and thoroughly understood language and approach to reporting which will save time and effort.
• Increase staff awareness of their roles and responsibilities in the project management life cycle.
• Utilize an invaluable diagnostic tool, facilitating the assurance and assessment of project work, troubleshooting and audits.
• Ensure stakeholders (including sponsors and resource providers) are properly represented in planning and decision making.
• Enable more effective engagement of stakeholders in the process of project approval and management.

The purpose of the practitioner level is to confirm you have achieved sufficient understanding of how to apply and tailor PRINCE2 in a scenario situation.

Exam Format
• Objective testing
• 8 questions – 10 question items per question, each worth one mark
• 44 marks or more required to pass (out of 80 available) – 55%
• Two-and-a-half hours (150 minutes) duration, no additional reading time
• Open book exam (official PRINCE2 manual only).

TARGET GROUP
The training is intended for project managers and project leaders who have a need to gain more in-depth knowledge of the application of the PRINCE2 project management methodology. Attendees of this course must be PRINCE2 foundation certified.

“Accredited PRINCE2® Practitioner training is provided by IT Education, APMG-International Accredited Training Organization”.
PRINCE2® is a Registered Trade Marks of AXELOS Limited.

This course will be provided by and at the location of an Info Support partner. This course is excluded from any discount agreement with Info Support.
If you enroll yourself for this course with a Master Key Business Card, extra days will be charged.
Please call Info Support for more information.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • During this course following topics will be covered:
 • Introduction project management in general and PRINCE2 specific;
 • Relation between PRINCE2 principles, processes and themes;
 • Assignments to apply theory:
 • Principles of PRINCE2;
 • Tailoring PRINCE2;
 • Project Brief
 • Business Case;
 • Management of Risk;
 • Progress;
 • Organization;
 • Product Description;
 • Product Based Planning;
 • Planning;
 • Stages;
 • Quality (Plan, Control en Register);
 • Change;
 • Project Closure;
 • Exam tips and mock exam.

Course prerequisites

Before attending the PRINCE2 Practitioner exam you must have passed the PRINCE2 Foundation exam.

Course material

 • Course material will consist of;
 • •Handouts of presentation;
 • •Case study and assignments;
 • •Course outline;
 • •Mock exam;
 • •OGC manual ‘Managing Successful Projects’.

Target Audience

 • Project Manager

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com