Practitioner in Agile Quality

Inschrijven Training Practitioner in Agile Quality

Info Support Cursuscode
PAQ
Leverancier
Improve
Duur
3 dagen

Verbeter uw Agile vaardigheden en lever sneller betere software

Cursusbeschrijving

De training Practitioner in Agile Quality is ontworpen om mensen met actuele Agile kennis in staat te stellen hun vaardigheden naar een hoger praktisch niveau te brengen in een intensieve leeromgeving. De cursus is ontworpen voor het hele team, omdat iedereen een gelijke verantwoordelijkheid heeft voor de kwaliteit van het product. Het behandelt de belangrijkste competenties die vereist zijn om effectief en efficiënt te werken en tegelijkertijd kwaliteit te leveren. De cursus is gericht op praktische toepassing en samen leren door middel van discussies en oefeningen.

Na deze training kunnen de deelnemers:
• Agile Mindset - Bewijzen dat ze alle soft skills in de praktijk brengen die passen bij de agile mindset die is afgestemd op agile manifesto en principes
• Faster Delivery – Delivery optimaliseren door implementatie van efficiënte en effectieve werkwijzen en maximalisatie van niet-uitgevoerd werk
• Build Quality In – Teamactiviteiten invoeren die ervoor zorgen dat de
productkwaliteitsdoelen voor elke persona worden gehaald vanaf het begin en gedurende de hele levenscyclus van het product
• Engineering principles – Het juiste product first time right bouwen met maximale Business value met behulp van herhaalbare, controleerbare en aanpasbare processen, terwijl de technical debt wordt geminimaliseerd
• Continuous testing - De integratie van code ondersteunen door in meer slagen per dag te bouwen en te testen, om items te voltooien conform acceptatiecriteria en Definition of Done
• Scalability - Extra risico's en wijzigingen identificeren die nodig zijn om processen effectief te schalen op basis van teamgrootte en / of distributie.

De cursus duurt 3 dagen, waarbij de nadruk ligt op het opbouwen van kennis en het praktisch toepassen daarvan. PAQ-kandidaten worden aan het einde van de cursus beoordeeld met een praktische assessment onder gecontroleerde examenomstandigheden. Dit kan direct aan het einde van de cursus worden gedaan, of apart worden gepland. Dit assessment heeft de vorm van een voorbeeldproject met User Stories, bijbehorende ontwerpdocumentatie en een 'multi-drop'-applicatie met defects. Aanvullend nog twee scenario based vragen die schriftelijk worden beantwoord en, samen met het voorbeeldproject, door een onafhankelijke assessor zullen worden beoordeeld.

Noot:
U dient zelf een laptop met wifi verbindingsmogelijkheden mee te nemen.
Trainingstijden: 9.15 – 17.00 uur

Deze training wordt verzorgd door en op locatie van een partner van Info Support; een eventuele kortingsregeling met Info Support is hier niet van toepassing.
Wanneer u zich inschrijft met een Info Support Master Key Card worden extra dagen in rekening gebracht.
Neem contact op met Info Support voor meer informatie.


Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
16 juni 2020 Utrecht (P) inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.895,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Dag 1 Agile Manifesto en principes
 • Introductie
 • Engineering Principes
 • Praktische oefening
 • Sneller opleveren
 • Sprint oefening
 • Dag 2 Delivery
 • Retrospectives
 • Planning
 • Continuous testing
 • Ingebouwde kwaliteit
 • Sprint oefening
 • Oefenen praktjk examen
 • Dag 3 Team en examen
 • Technical debt en TDD
 • Agile mindset
 • Sprint oefening
 • Schaalbaarheid
 • Examen (inbegrepen)

Benodigde voorkennis

Dit is een training voor gevorderden. Van kandidaten wordt verwacht dat zij basiskennis hebben van agile werken, testen en bij voorkeur daarmee ook ervaring hebben.

Cursusmateriaal

 • Improve cursusmateriaal

Doelgroep

 • Tester
 • Ontwikkelaar
 • Business Analist
 • Projectleider
 • Scrum Master
 • Agile coach

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Practitioner in Agile Quality

Info Support Course code
PAQ
Supplier
Improve
Length
3 days

This course is designed for anyone wanting to improve their Agile skills and ensure accelerated quality delivery of working software

Course outline

Everyone has an equal responsibility for product quality
The training Practitioner in Agile Quality is designed to allow people with current Agile knowledge to take their skills to a practitioner level in an intensive learning environment. The course is designed for the whole team, as everyone has an equal responsibility for product quality. It covers the key competencies required to function effectively and efficiently whilst delivering quality. The course is focused on practical application, experiential and collaborative learning through discussion and exercises.

After this training participants can:
• Agile Mindset - Prove that they can put into practice all the soft skills appropriate to the agile mindset aligned to the agile manifesto and principles
• Faster Delivery - Optimise delivery through implementing efficiencies and effective practices, maximising the work not done
• Build Quality In - Implement the team activities to ensure the product quality objectives for each persona are met from inception throughout the product lifecycle
• Engineering principles - Build the right product, right first time maximising Business value using repeatable, auditable and adaptable processes, whilst minimising technical debt
• Continuous testing - Support the integration of code by iterating through plan, build, test multiple times per day, in order to complete committed items aligned to acceptance criteria and the iteration definition of done
• Scalability - Identify additional risks and changes required to effectively scale processes based on team size and/or distribution.

The course lasts three days. The emphasis is on building your knowledge and skills to a practical application.
PAQ candidates are assessed at the end of the course with a practical assessment taken under controlled exam conditions. This may be taken either directly at the end of the course, or separately scheduled.
This ‘hands-on’ practical assessment is in the form of a Sample Project which includes User Stories, associated Design documentation plus a ‘multi-drop’ application seeded with defects.
Each practical assessment will contain 2 additional scenario-based questions requiring written answers that cover a selection of competencies. These written answers will be marked along with the answers to the Sample Project by an independent Assessor.

Note:
Course hours: 9.15 AM - 17.00 PM
Bring your own laptop with WiFi connectivity

This course will be provided by and at the location of an Info Support partner. This course is excluded from any discount agreement with Info Support. If you enroll yourself for this course with a Master Key Business Card, extra days will be charged.
Please call Info Support for more information.Course dates, locations and price

Startdate Location Register
16 June 2020 Utrecht (P) register

The price for this course is € 1,895.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course prerequisites

This is a practitioner’s course. Candidates are expected to have basic knowledge of agile and testing, preferably with some working experience.

Course material

 • Improve course material

Target Audience

 • Tester
 • Developer
 • Business Analist
 • Project Manager
 • Scrum Master
 • Agile coach

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com