JavaScript Development

Inschrijven Training JavaScript Development

Info Support Cursuscode
JSDEV
Leverancier
Info Support
Duur
5 dagen

Leer degelijk en grondig programmeren in JavaScript

Cursusbeschrijving

JavaScript is helemaal hot! In veel projecten kiest men er tegenwoordig voor om een frontend te bouwen met JavaScript en HTML5. Verder is het ook in Windows mogelijk om 'native' applicaties te schrijven met diezelfde combinatie.

Toch is JavaScript nog een enigszins onbeminde, onbekende, onbegrepen en onderschatte taal. Qua uiterlijk lijkt het veel op Java, maar schijn bedriegt. JavaScript kent slechts een simpel, dynamisch en flexibel typesysteem. Het heeft geen echte classes, geen echte inheritance en geen echte encapsulatie. Daarmee leent JavaScript zich niet voor echt objectgeoriënteerd programmeren. Gecombineerd met invloeden van functionele programmeertalen, vreemde scopingregels en operatoren die verraderlijk anders werken dan in Java/C#, leidt dit tot een heel andere wereld dan de traditionele objectgeoriënteerde wereld van Java/C#/C++.

Lange tijd was het genoeg om JavaScript net voldoende te kennen om kleine functies te schrijven en een event in de browser af te vangen. Maar met de komst van de moderne 'Rich Clients' is dat veranderd. Gedegen, professionele kennis van de taal is nodig om de kracht er van te gebruiken en de valkuilen te ontwijken.

U leert het typesysteem van JavaScript kennen en leert welke rol de operatoren daarbij spelen. We zien welke operatoren en control structures anders werken dan in Java/C#/C++. We oefenen met lexical scoping, gaan de this-pointer begrijpen en gebruiken de overeenkomsten (en verschillen) tussen functies, arrays en objecten.

Ook leert u Javascript Design Patterns kennen, zoals IIFE, constructor pattern, namespace pattern en revealing module pattern en past u deze toe.

Wist je dat in JavaScript:
- geldt dat: "1" == true
- ++x niet altijd dezelfde waarde oplevert als x+1
- de this-pointer niet noodzakelijk wijst naar het object waarbinnen de functie gedefinieerd is
- geen public en private accessmodifiers bestaan, maar wel syntax voor getters en setters
- inheritance gesimuleerd kan worden met prototypes
- objecten, functies en arrays heel veel op elkaar lijken
- de reflection API min of meer in de taal zit
- Semi colon insertion meestal handig is, maar niet altijd
- Er geen grote verschillen zijn tussen ECMAScript 3 en ECMAScript 5
- "use strict" een goede toevoeging is in ECMAScript 5.

Vanaf ECMAScript 2015 zijn veel bestaande design patterns als taalelementen opgenomen. We besteden in deze training daarom ook uitgebreid aandacht aan de nieuwe versies van ECMAScript. Hierbij leert u de nieuwe syntax, patterns en mogelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn de block bindings, destructuring, symbols, iterators en generators, arrow functions, classes, promises, proxies en modules.

Deze training richt zich op ontwikkelaars met goede kennis van C#, Java, of C++, die JavaScript gaan gebruiken in een professionele omgeving.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
23 maart 2020 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 2.725,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Type system
 • Operators
 • Arrays, functions, objects
 • Design patterns
 • Block bindings
 • Destructuring
 • Symbols
 • Iterators en generators
 • Classes
 • Promises
 • Proxies
 • Reflection
 • Modules

Benodigde voorkennis

Kennis van Java, C#, of C++. Basiskennis van HTML en CSS

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Info Support-cursusmateriaal en een boek

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training JavaScript Development

Info Support Course code
JSDEV
Supplier
Info Support
Length
5 days

Learn to write professional software in JavaScript

Course outline

JavaScript is hot! In many modern projects, JavaScript and HTML5 are the selected technologies for building a front-end. In Windows, it is also possible to build 'native applications' using HTML5 and JavaScript.

Unfortunately, JavaScript is an unknown, underappreciated, misunderstood and underestimated language. In its syntax, it much resembles Java, but it has its own very distinct semantics. JavaScript has a simple, dynamical and flexible type system. It has no real notion of classes, no official inheritance and no encapsulation. This means you have no support for object oriented programming. Furthermore, JavaScript has influences from functional programming, strange scoping rules, and operators that differ treacherously from Java/C#. All in all, we need a different approach than the one we use traditionally for Java/C#/C++.

For a long time, it was sufficient to know only the basics of JavaScript in order to write small functions and handle events in a browser. But with the arrival of modern 'rich clients', that has changed. A solid and professional understanding of the JavaScript language in necessary to utilize its full power and to avoid its pitfalls.

You will become familiar with the type system of JavaScript and the role of its operators. You will find out which operators and control structures work different compared to C#/Java/C++. You will practice with lexical scoping, understand the this-pointer and learn to use the similarities (and differences) between functions, arrays, and objects. You will also learn about Javascript Design Patterns, like IIFE, constructor pattern, namespace pattern, revealing module pattern and how to apply these.

As of ECMAScript 2015, a lof of the existing design patterns have been added as language features. This training will cover these features extensively. We will cover the new syntax, patterns and possibilities. Concepts such as block bindings, destructuring, symbols, iterators and generators, arrow functions, classes, promises, proxies and modules will be discussed.

This course is meant for developers with a working knowledge of C#, Java, or C++, that will use JavaScript in a professional environment.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
23 March 2020 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 2,725.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Type system
 • Operators
 • Arrays, functions and objects
 • Design patterns
 • Block bindings
 • Destructuring
 • Symbols
 • Iterators and Generators
 • Classes
 • Promises
 • Proxies
 • Reflection
 • Modules

Course prerequisites

Working knowledge of Java, C#, or C++. Basic knowledge of HTML and CSS.

Follow up courses

Course material

 • Info Support course material and a book

Related courses

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com