JavaScript Development

Inschrijven Training JavaScript Development

Info Support Cursuscode
JSDEV
Leverancier
Info Support
Duur
5 dagen

Leer degelijk en grondig programmeren in JavaScript

Cursusbeschrijving

JavaScript is helemaal hot! In veel projecten kiest men er tegenwoordig voor om een front-end te bouwen met JavaScript en HTML5. Verder is het ook in Windows 8 mogelijk om ‘native’ applicaties te schrijven met diezelfde combinatie van HTML5 en JavaScript.

Toch is JavaScript nog een enigszins onbeminde, onbekende, onbegrepen, en onderschatte taal. Uiterlijk lijkt het veel op Java, maar schijn bedriegt. JavaScript kent slechts een simpel, dynamisch, en flexibel type systeem, heeft geen echte classes, geen echte inheritance, en geen echte encapsulatie. Daarmee leent JavaScript zich niet voor echt object georiënteerd programmeren. Gecombineerd met invloeden van functionele programmeertalen, vreemde scopingregels, en operatoren die verradelijk anders werken dan in Java/C#, leidt dit tot een heel andere wereld dan de traditionele object georiënteerde wereld van Java/C#/C++.

Lange tijd was het genoeg om JavaScript net voldoende te kennen om kleine functies te schrijven en een event in de browser af te vangen. Maar met de komst van de moderne ‘Rich Clients’ is dat veranderd. Gedegen, professionele kennis van de taal is nodig om de kracht er van te gebruiken en de valkuilen te ontwijken.

Deze training richt zich op ontwikkelaars met goede kennis van C#, Java, of C++, die JavaScript gaan gebruiken in een professionele omgeving.
U leert het type systeem van JavaScript kennen en leert welke rol de operatoren daarbij spelen. We zien welke operatoren en controlstructuren anders werken dan in Java/C#/C++. We oefenen met lexical scoping, gaan de this-pointer begrijpen, en gebruiken de overeenkomsten (en verschillen) tussen functies, arrays, en objecten.

Ook leert U Javascript Design Patterns kennen, zoals IIFE, constructor pattern, namespace pattern en revealing module pattern, en past U deze toe.

In ECMAScript2015/16 zijn veel van deze design patterns als taalelementen opgenomen. We besteden in deze training daarom ook uitgebreid aandacht aan ES2015 en ES2016 (ES6/ES7). U wordt de nieuwe syntax, patterns en mogelijkheden van ES2016 en ES2016 geleerd en u kunt alvast een voorproefje zien van asynchroon programmeren in JavaScript met async/await.

U zult bekend raken met Block Bindings keywords (let en const), de nieuwe String en Regular Expression mogelijkheden (inclusief maar niet uitsluitend de nieuwe template literals), hoe u functies schrijft in ES2015 (met default, rest en spread parameters, property initializer shorthands, computed named properties etc), Destructuring, Symbols, Set, Map, WeakSet en WeakMap, Iterators en Generators, Classes (inclusief abstract classes en inheritance), Promises (met chaining en enkele bruikbare technieken voor asynchronous programming, met en zonder async/await), Proxies, Reflection, Modules en de twee features geinclude in de ES2016 release: Array.prototype.includes en de exponentiation operator.

Wist je dat in JavaScript:
- geldt dat: "1" == true
- ++x niet altijd dezelfde waarde oplevert als x+1
- de this-pointer niet noodzakelijk wijst naar het object waarbinnen de functie gedefinieerd is
- geen public en private accessmodifiers bestaan, maar wel syntax voor getters en setters
- inheritance gesimuleerd kan worden met prototypes
- objecten, functies, en arrays heel veel op elkaar lijken
- de reflection API min of meer in de taal zit
- Semi colon insertion meestal handig is, maar niet altijd
- Er geen grote verschillen zijn tussen ECMAScript3 en ECMAScript5
- "use strict" een goede toevoeging is in ECMAScript5.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
14 oktober 2019 Veenendaal inschrijven
10 februari 2020 Veenendaal inschrijven
23 maart 2020 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 2.675,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • ECMAScript5 / ECMAScript2015 / ECMAScript2016
 • Type system
 • Operators
 • Arrays, Functions, Objects
 • Design patterns
 • Block Bindings
 • Destructuring
 • Symbols
 • Iterators And Generators
 • Classes
 • Promises
 • Proxies
 • Reflection
 • Modules
 • ES2016

Benodigde voorkennis

Kennis van Java, C#, of C++. Basiskennis van HTML en CSS

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Info Support cursusmateriaal en een boek

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training JavaScript Development

Info Support Course code
JSDEV
Supplier
Info Support
Length
5 days

Learn to write professional software in JavaScript

Course outline

JavaScript is hot! In many modern projects, JavaScript and HTML5 are the selected technologies for building a font-end. In Windows 8, it is also possible to build ‘native applications’ using HTML5 and JavaScript.
Unfortunately, JavaScript is an unknown, underappreciated, misunderstood, underestimated language. In its syntax, it much resembles Java, but it has its own very distinct semantics. JavaScript has a simple, dynamical, flexible type system. It no real notion of classes, no official inheritance and no encapsulation. This means you have no support for object oriented programming. Furthermore, JavaScript has influences from functional programming, strange scoping rule, and operators that differ treacherously from Java/C#. All in all, we need a different approach than we use traditionally for Java/C#/C++.

For long, it was sufficient to know JavaScript just that good to write small functions and handle events in a browser. But with the arrival of modern ‘rich clients’, that has changed. Solid, professional knowledge of the JavaScript language in necessary to make use of its full power and to avoid its pitfalls.

This course aims for developers with a working knowledge of C#, Java, or C++, that will use Javascript in a professional environment.
You become familiar with the type system of JavaScript and the role of the operators in that. You find out which operators and control structures work differently in comparison in C#/Java/C++. You practice with lexical scoping, understand the this-pointer, and learn to use the similarities (and differences) between functions, arrays, and objects. You also learn about Javascript Design Patterns, like IIFE, constructor pattern, namespace pattern, and revealing module pattern, and how to apply these.
You also learn the new syntax, patterns and capabilities of ES2015 and 2016 and you take a sneak peak to the future of asynchronous programming with async/await.
You familiarize with the new Block Bindings keywords (let and const), the new Strings And Regular Expressions capabilities (including but not limited to the new template literals), how to write Functions in ES2015 (with default, rest and spread parameters and the new arrow function syntax), the new Objects elements (such as concise methods, property initializer shorthands, computed named properties and so on), Destructuring, Symbols, Set, Map, WeakSet and WeakMap, Iterators And Generators, Classes (including abstract classes and inheritance), Promises (with chaining and some useful techniques for asynchronous programming, with or without async/await), Modules, Proxies, Reflection and the two features included in the ES2016 release: Array.prototype.includes and the exponentiation operator.
But is it too early to start using ES2015 and ES2016? Not if you use the right tools.
This is why you also learn the role of each tool necessary to start using ES2015 and ES2016 today, such as node, npm, Babel, WebPack and Gulp. You learn how to download, install and configure each of these tools and how to use them from a Command Line Interface and or from Visual Studio 2015 Update 1.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
14 October 2019 Veenendaal register
10 February 2020 Veenendaal register
23 March 2020 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 2,675.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • ECMAScript5 / ECMAScript2015 / ECMAScript2016
 • Type system
 • Operators
 • Arrays, Functions, Objects
 • Design patterns
 • Block Bindings
 • Destructuring
 • Symbols
 • Iterators And Generators
 • Classes
 • Promises
 • Proxies
 • Reflection
 • Modules
 • ES2016

Course prerequisites

Working knowledge of Java, C#, or C++. Basic knowledge of HTML and CSS.

Follow up courses

Course material

 • Info Support course material and a book

Related courses

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com