Driving Development by Example

Mail ons Training Driving Development by Example

Info Support Cursuscode
ATDD
Leverancier
Info Support
Duur
1 dag

Software ontwikkelen op basis van één gedeelde informatiebron

Cursusbeschrijving

Specification by Example is een aanpak voor softwareontwikkeling op basis specificaties die zijn uitgebreid met realistische voorbeelden. Met behulp van deze aanpak bouwen teams een brug over de communicatie kloof die vaak tussen de stakeholders en ontwikkelaars ligt.

Het toepassen van Specification by Example levert belangrijke voordelen op:
- een grotere kans dat ontwikkelteams software opleveren waarmee de stakeholders haar doelen daadwerkelijk bereiken;
- concrete en efficiënt gevalideerde requirements;
- vermindering van de hoeveelheid rework;
- actuele en betrouwbare systeemdocumentatie.

Doelgroep: Leden van agile werkende teams.

Basis voor de training is gevormd door het werk van Gojko Adzic de schrijver van Specification by Example.

De nadruk van de training ligt op het uitvoeren van praktijk oefeningen.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Na het volgen deze training heb je
 • Inzicht in de concepten die de basis vormen van Specification by Example en Acceptance Test Driven Development;
 • Praktische ervaring opgedaan met het aanvullen van specificaties met voorbeelden.
 • Inzicht de manier waarop je voorbeelden kan gebruiken als functionele acceptatie testen
 • Inzicht in de manier waarop je de combinatie van specificaties en geautomatiseerde acceptatie testen kan doorontwikkelen naar levende systeemdocumentatie
 • Handvatten gekregen die je helpen om specificatie workshops te organiseren

Benodigde voorkennis

Ervaring met het werken met User Stories is een pré

Cursusmateriaal

 • Map met handouts
 • Boek: Specification by Example, Gojko Adzic, ISBN-13: 978-1617290084

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Product Owner

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Driving Development by Example

Info Support Course code
ATDD
Supplier
Info Support
Length
1 day

With Specification by Example, functional requirements, specifications, and acceptance tests become the same thing

Course outline

Specification by Example is an approach to software development based on specifications that are enhanced with realistic examples. Using this approach, teams bridge the communication gap that often lies between stakeholders and developers.

Applying Specification by Example provides important benefits:
- a greater chance that software development teams deliver software that enable the stakeholders to effectively achieve its goals;
- concrete and efficiently validated requirements;
- reduction of the amount of rework;
- reliable “living” system documentation.

Target audience: Members of agile working teams.

The basis for the training is formed by the work of Gojko Adzic the author of Specification by Example.

The emphasis of the training lies on practical exercises.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • After completing this course you will have
 • More understanding of the concepts that form the basis of Specification by Example and Acceptance Test Driven Development;
 • Practical experience in extending specifications with examples;
 • More understanding in the way which you can use examples as functional acceptance tests;
 • Insight into the way you can further develop the combination of specifications and automated acceptance tests into living system documentation;
 • Received pointers that help you to organize specification workshops.

Course prerequisites

Experience in working with User Stories is a plus

Course material

 • Folder with handouts
 • Book: Specification by Example, Gojko Adzic, ISBN-13: 978-1617290084

Related courses

Target Audience

 • Product Owner

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com