Data Management (DAMA / DMBOK2) for BI and Data Warehousing Professionals

Mail ons Training Data Management (DAMA / DMBOK2) for BI and Data Warehousing Professionals

Info Support Cursuscode
DMBIDWH
Leverancier
BITrainer.nl
Duur
2 dagen

DWH/BI als startpunt voor Data Management met DAMA-DMBOK2 als raamwerk

Cursusbeschrijving

Als DWH/BI Professional ben je in grote mate afhankelijk van betrouwbare informatie. Je wilt ten slotte een soepel werkend Datawarehouse. Ook wil je rapportages kunnen opstellen die overeenkomen met wat er in bedrijfsprocessen daadwerkelijk gebeurt.

Zoals in ieder vakgebied krijgt ook iedere DWH/BI-professional te maken met issues die hun oorsprong vinden in Data Management. Voorbeelden hiervan zijn onduidelijke definities, slechte datakwaliteit of onregelmatige/incomplete aanleveringen van data. Net zoals je afhankelijk bent van betrouwbare data uit bronsystemen ben je ook afhankelijk van inzet van collega’s om data betrouwbaar te maken en houden. Nu is de uitdaging vaak om de organisatie in beweging te krijgen om deze problemen op te lossen.

In deze training krijg je van een zeer ervaren Data Management Professional praktijkgerichte handvatten aangereikt hoe je de verantwoordelijken in de business warm kunt laten lopen om ad hoc of structureel issues op het gebied van data-definities, -structuur en -kwaliteit op te lossen. Aan de hand van een aantal functionele aandachtsgebieden van het wereldwijd toegepaste DAMA-DMBOK2 raamwerk worden de belangrijkste basisbegrippen van Data Management doorlopen.

Aan de hand van ingebrachte casuïstiek (door de cursisten) wordt de theorie omgezet naar praktische toepassing waar je na de training direct mee aan de slag kunt.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Introductie in Data Management (wat verstaan we onder Data Management en wat zijn de belangrijkste uitgangpunten of principes?)
 • Data Governance (welke aspecten van Data Governance heb je nodig om data problematiek op de agenda te zetten?)
 • Data Architectuur (hoe stel je een praatplaat op van de dataelementen waar je issues van ondervindt?)
 • Reference & Master Data (wat is het belang van Master en/of Reference Data bij het richting geven van de oplossingen?)
 • Meta Data Management (hoe helpt Meta Data bij het duidelijk maken van de issues?)
 • Data Quality (waar moet je op letten bij het inzichtelijk maken van Datakwaliteit?)
 • Vanuit meer dan 10 jaar ervaring heeft de trainer een tweetal versimpelde aanpakken gedefinieerd (Scenario 1: Koninklijke weg Scenario 2: De gebruikelijke weg)

Benodigde voorkennis

Praktische ervaring met Data Warehouse

Cursusmateriaal

 • Digitaal cursusmateriaal van BITrainer.nl

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Data Solutions Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Data Management (DAMA / DMBOK2) for BI and Data Warehousing Professionals

Info Support Course code
DMBIDWH
Supplier
BITrainer.nl
Length
2 days

Starting Data Management from a DWH / BI perspective using the DAMA-DMBOK2 framework

Course outline

As a Data Warehousing / Business Intelligence professional, your work depends on reliable information. After all, you want a smooth running Data Warehouse. On top of that, you want to be able to author reports that display what is happening inside business processes. Every DW / BI professional will run into issues originating from Data Management.

Examples are unclear definitions, bad data quality, or irregular/incomplete data deliveries. Just as you depend on reliable data from source systems, you also depend on the efforts of colleagues to make and keep data high-quality. Now the challenge is often to get the organization moving to solve these problems.

In this training, you will be provided with a very experienced Data Management Professional practical guidelines on how to get those responsible in the business excited to solve ad hoc or structural issues in the field of data definitions, structure, and quality. Based on several functional areas of attention of the globally applied DAMA-DMBOK2 framework, we will discuss the most important basic concepts of Data Management.

We will convert theory into practical application based on the casuistry introduced (by the students), which you can immediately start working on after the training.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Introduction to Data Management (what do we mean by Data Management, and what are the main principles?)
 • Data Governance (which aspects of Data Governance do you need to put data issues on the agenda?)
 • Data Architecture (how to set up a discussion board of the data elements where you are experiencing issues)
 • Reference & Master Data (what is the importance of Master and Reference Data in directing the solutions)
 • Meta Data Management (how does Meta Data help to clarify Data Management issues)
 • Data Quality (what should you pay attention to when making Data Quality transparent)
 • From more than ten years of experience, the trainer has defined two simplified approaches (Scenario 1: Royal way Scenario 2: Usual way)

Course prerequisites

Practical experience with Data Warehouse

Course material

 • Digital courseware of BITrainer.nl

Related courses

Target Audience

 • Data Solutions Specialist

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com